کودهای طبیعی برای تغذیه زعفران

آوریل 1, 2020

تغذیه زعفران با استفاده از کودهای شیمیایی و طبیعی

کودهای شیمیایی و طبیعی بسیاری برای تغذیه زعفران موجود است،که بهترین آنها در دسته شیمیایی کودهای فسفات و پتاسیم و ازت و در دسته طبیعی کود […]
error: Content is protected !!