هوای مناسب زعفران

آوریل 5, 2020

آب و هوای مناسب زعفران چگونه باید باشد ؟؟

آب و هوا فاکتورهای کنترل نشده ای هستند که در تمامی مراحل زندگی یک گیاه اثر خواهند گذاشت ا ما بدرستی آب و هوای مناسب زعفران […]