هندوستان،رنگ،آئین، فرهنگ، زعفران

آوریل 10, 2020

زعفران و هندوستان ، رنگ ، آئین ، غذا ، فرهنگ

زعفران در فرهنگ ، دین و آئین هندوها نقش اساسی دارد . در آیین هندوستان ، مقدسین و راهبان هندو لباسهایی به رنگ زعفران می پوشند […]
error: Content is protected !!