زعفران و روده انسان

آوریل 13, 2020

زعفران در روده بزرگ انسان میتواند به طور کامل جذب شود ؟

مطالعات نشان داد که کروسین زعفران در روده بزرگ انسان  و در تمام دستگاه گوارش جذب نمی شود . !!!!! پس از تجویز خوراکی کروسین ، […]