زعفران و اهمیت این تجارت

آوریل 11, 2020

تجارت زعفران و اهمیت این تجارت برای کشور

اهمیت زعفران به عنوان یک محصول صادراتی با ارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی ، روز به روز آشکارتر می گردد . تولید زعفران […]